Bezpieczeństwo

Identyfikacja środków niebezpiecznych 

Przez środki niebezpieczne rozumie się: 

 • Substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jako bardzo toksyczne, toksyczne rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2.
 • Działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2.
 • Niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N. 
 • Substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dn. 16 grudnia 2008 r. 
 • Środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne lub niebezpieczne dla środowiska.

 Oznakowanie środków niebezpiecznych :

Opakowania środków niebezpiecznych można ustalić na podstawie zwrotów H wskazujących rodzaj zagrożenia jakie stwarza zawartość oraz znaków i symboli ostrzegawczych. 

Jeśli na  opakowaniach umieszczono przynajmniej jeden ze znaków ostrzegawczych wskazanych poniżej: 

 • Produkt toksyczny (symbol T) lub bardzo toksyczny (symbol T+)
 • Produkt wykazujący działanie mutagenne, szkodliwe działanie na rozrodczość,
 • działanie rakotwórcze (CMR)
 • Produkt niebezpieczny dla środowiska wodnego (symbol N)

 Dla zaliczenia opakowania do środków niebezpiecznych wystarczy jeśli na opakowaniu wystąpi symbol T+, T, N i odpowiedni znak ostrzegawczy. 

Piktogramy ostrzegawcze:

 C:akepath.png

 Wybrane akty prawne  

 

 • Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych z kwietnia 2014 r. 
 • Ustawa z dn. 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 stycznia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
 • oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin.

Bezpieczeństwo w stosowaniu odczynników chemicznych

W razie jakichkolwiek zagrożeń w pracy z odczynnikami prosimy  skorzystać z numerów alarmowych czynnych przez całą dobę:

         112  ,  998 (Straż pożarna)

 

Informacje, jak bezpiecznie stosować zakupione odczynniki chemiczne zawarte są w Karcie Charakterystyki Substancji,(MSDS) Karta charakterystyki(MSDS)  jest dokumentem dotyczącym identyfikacji, zagrożeń, obchodzenia się, przechowywania, transportu, utylizacji odpadów oraz bezpiecznych warunków pracy dla danej substancji.

Na naszej stronie możecie ją Państwo uzyskać znajdując interesujący Państwa odczynnik w katalogach. Należy kliknąć w pole MSDS.

 

CLP Informacje

 

CLP jest nowym prawodawstwem o etykietowaniu i klasyfikacji środków i preparatów chemicznych. Przepis ten wprowadza nowy system etykietowania i klasyfikacji środków chemicznych na terytorium UE, na podstawie uniwersalnego, zharmonizowanego systemu (ONZ GHS). Jeżeli środek lub preparat chemiczny jest niebezpieczny, należy zaopatrzyć go w etykietkę, aby pracujący i użytkownicy przed zastosowaniem chemikaliów lub roztworu mogli się zapoznać z ich ewentualnymi zagrożeniami, skutkami. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE. 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008: 

 Etykieta zawiera odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodne z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia mają brzmienie zgodne z załącznikiem III(Zwroty H) Etykieta zawiera odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności. Zwroty wskazujące środki ostrożności mają brzmienie zgodne z częścią 2 załącznika IV. (Zwroty P)  

 Zwrot określający zagrożenie (Zwroty H)

H200 – Materiały wybuchowe niestabilne.

H201 – Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

H202 – Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.

H203 – Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.

H204 – Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.

H205 – Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz.

H221 – Gaz łatwopalny.

H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.

H223 – Aerozol łatwopalny.  

H224 – Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

H228 – Substancja stała łatwopalna.

H240 – Ogrzanie grozi wybuchem.

H241 – Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

H242 – Ogrzanie może spowodować pożar.

H250 – Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H251 – Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

H252 – Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.

H260 – W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

H261 – W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

H270 – Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

H271 – Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H281 – Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

H290 – Może powodować korozję metali.

H300 – Połknięcie grozi śmiercią.

H301 – Działa toksycznie po połknięciu.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H310 – Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.

H311 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314 –  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 –  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H330 – Wdychanie grozi śmiercią.

H331 – Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H340 – Może powodować wady genetyczne .

H341 –  Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .

H350 –  Może powodować raka .

H351 –  Podejrzewa się, że powoduje raka .

H360 –  Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .

H361 –  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .

H362 –  Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

H370 –  Powoduje uszkodzenie narządów

H371 –  Może powodować uszkodzenie narządów .

H372 –  Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H373 –  Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .

H400 –  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 –  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 –  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 –  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H413 –  Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

 

EUH 001 –  Produkt wybuchowy w stanie suchym.

EUH 006 –  Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.

EUH 014 –  Reaguje gwałtownie z wodą.

EUH 018 –  Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

EUH 019 –  Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

EUH 044 –  Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

EUH 029 –  W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

EUH 031 –  W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH 032 –  W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

EUH 066 –  Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH 070 –  Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

EUH 071 –  Działa żrąco na drogi oddechowe.

EUH 059 –  Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

EUH 201 –  Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.

EUH 201A –  Uwaga! Zawiera ołów.

EUH 202 –  Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

EUH 203 –  Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 204 –  Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 205 –  Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 206 –  Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

EUH 207 –  Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.

EUH 208 –  Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 209 –  Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.

EUH 209A –  Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.

EUH 210 –  Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH 401 –  W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

 

Zwrot określający środki ostrożności (Zwroty P)

 

P101 –  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 –  Chronić przed dziećmi.

P103 –  Przed użyciem przeczytać etykietę.

P201 –  Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 –  Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 –  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P211 –  Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P220 –  Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.

P221 –  Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi …

P222 –  Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 –  Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.

P230 –  Przechowywać produkt zwilżony….

P231 –  Używać w atmosferze obojętnego gazu.

P232 –  Chronić przed wilgocią.

P233 –  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

P234 –  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P235 –  Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 –  Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 –  Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/. przeciwwybuchowego sprzętu

P242 –  Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 –  Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 –  Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.

P250 –  Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu.

P251 –  Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 –  Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 –  Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P262 –  Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

P263 –  Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.

P264 –  Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 –  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 –  Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 –  Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 –  Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 –  Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P281 –  Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P282 –  Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.

P283 –  Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.

P284 –  Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P285 –  W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 –  Używać w atmosferze obojętnego gazu Chronić przed wilgocią.

P235 + P410 –  Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

P301 –  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 –  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 –  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 –  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 –  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 –  W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P307 –  W PRZYPADKU narażenia:

P308 –  W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P309 –  W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia:

P310 –  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P311 –  Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P312 –  W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P313 –  Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 –  W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 –  Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 –  Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 –  Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P322 –  Środki szczególne (patrz … na etykiecie).

P330 –  Wypłukać usta.

P331 –  NIE wywoływać wymiotów.

P332 –  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 -  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 –  Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

P335 –  Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 –  Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 –  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 –  Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 –  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P341 –  W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P342 - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P350 –  Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.

P351 –  Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 –  Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P353 –  Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P360 –  Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 –  Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 –  Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P363 –  Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P370 –  W przypadku pożaru:

P371 –  W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 –  Ryzyko wybuchu w razie pożaru.

P373 –  NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P374 –  Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.

P375 –  Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 –  Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 –  W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 –  Użyć … do gaszenia.

P380 –  Ewakuować teren.

P381 –  Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

P390 –  Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 –  Zebrać wyciek.

P301 + P310 –  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P301 + P312 –  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P301 + P330 + P331 –  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 –  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

P302 + P350 –  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą iloścą wody z mydłem.

P302 + P352 –  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P303 + P361 + P353 –  W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 –  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P304 + P341 –  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338 –  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P306 + P360 –  W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P307 + P311 –  W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P308 + P313 –  W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P309 + P311 –  W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P332 + P313 –  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 –  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P335 + P334 –  Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

P337 + P313 –  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 –  W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P370 + P376 –  W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 –  W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia.

P370 + P380 –  W przypadku pożaru: Ewakuować teren.

P370 + P380 + P375 –  W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 –  W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P401 –  Przechowywać …

P402 –  Przechowywać w suchym miejscu.

P403 –  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 –  Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 –  Przechowywać pod zamknięciem.

P406 –  Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 –  Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami.

P410 –  Chronić przed światłem słonecznym.

P411 –  Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … oC/…oF.

P412 –  Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF.

P413 –  Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … oC/…oF.

P420 –  Przechowywać z dala od innych materiałów.

P402 + P404 –  Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 –  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 –  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 –  Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 –  Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperaturyprzekraczającej 50 oC/122 oF.

P411 + P235 –  Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … oC/…oF. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P501 –  Zawartość/pojemnik usuwać do …

 

Ustawy dotyczące bezpieczeństwa

 

 • Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 05.73.645) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86), z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 04. 280. 2771)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)
 • USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

 

Ochrona danych osobowych

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH. 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Chemat Adam Taszner
  Aleja Rzeczypospolitej 8 80-369 Gdańsk
 2. Kontakt: adam.taszner@chemat.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych
  oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni.
  Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z
  koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane
  będą przetwarzane m. in. w następujących celach:
  wysłania kartek świątecznych,
  b. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach,
  spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez
  Administratora.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
  b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
  ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.
 5. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym
  przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań
  umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa
  księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności
  obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i
  współpracownicy Administratora.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6
  1 lit. b Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń
  związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku
  danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do
  czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
  b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może
  zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do
  prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym
  zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź
  ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez
  zgłoszenie Administratorowi na adres: adam.taszner@chemat.com.pl;
 9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia:
  osoba, której dane dotyczą ma możliwości sprostowania danych
  poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania
  danych na adres: adam.taszner@chemat.com.pl;
  b. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub
  wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
  przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie
  Administratorowi na adres: adam.taszner@chemat.com.pl;
 10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem.
 11. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oficjalny przedstawiciel

Chemat
odczynniki chemiczne

tel. 600 602 663
fax 58 739 12 51
sprzedaz@chemat.com.pl

x Informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.